Contractul cu clientul

                    CONTRACT
                de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. ……… din ………………………..

    Părţile contractante
     Societatea Comercială ORGANISATION TRAVEL TOURISM S.R.L., cu sediul in Vaslui, str. Ing. Badea Romeo bl.80 sc. B et. 3 apt.7 jud. Vaslui, cod unic de înregistrare RO31567197, titulară a Licenţei de turism nr. 7229, pentru Agenţia de turism TRAVEL TOURISM, cu sediul în VASLUI, str. Stefan cel Mare nr. 90, scara A, mezanin, reprezentată prin Mihai Bumbu, în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia,
 Şi Turistul/Reprezentantul turistului
 Domnul/Doamna……………………………………………………………………………..domiciliat în ............................................................................................................................................................. telefon .................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ................ nr. .............,............ eliberat/eliberată de .................................... la data .......................,au convenit la incheierea prezentului contract.
    I. Obiectul contractului îl constituie vanzarea de catre Agenţie a pachetului de servicii reprezentand………………………………………………………………………………………. ce cuprinde cazare si ………………………. pentru   ………persoane ,  pentru un numar de ……. zile conform  ofertei anexate la prezentul contract, in perioada …………………………………………………….
D-na profesoara are obligatia sa aduca la cunostinta grupului, conditiile prevazute in contract.
     II.Pretul
     1. Preţul contractului este …………………… euro / lei şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de ……………….euro / lei iar plata finală se va face pana la data de………………………………..Nerespectarea scadentei inscrise in contract atrage penalizari de 1% / zi din valoarea contractului.  

    III.Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
     1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
    2. Poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
     3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
     a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
     b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
     c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
    4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
    b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc).
    5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
    a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
    b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
    c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

    IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
     2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament ; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
    3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
    4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
    a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor
    b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
    4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
     a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
     b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
     c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
    4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inţial, cu excepţia cazurilor în care:
    a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
    b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);
    c) anularea s-a făcut din vina turistului.
    5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.                     Dacă turistul, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
    6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
    7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice.

    V.Renunţări, penalizări, despăgubiri
     1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
     a) 20 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
     b) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 29 - 20 de zile înainte de data plecării;
     c) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 19- 11 zile zile înainte de data plecarii .
    d) 100 %  daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 10 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program, sau pentru programe si oferte speciale inclusiv, dar fara a se limita la, Early booking, Inscrieri Timpurii, Revelion, Craciun, Paste, Last minute, indiferent de data la care se face renuntarea la servicii. 

    2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
    3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
    4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
    5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
    6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
     7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

    VI. Reclamaţii
    1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
     2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.
    VII. Asigurari- Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de turist in cazul insolvabilitatii sau  falimentului agentiei de turism la Societatea de asigurare SC OMNIASIG  VIENNA INSURANGE GROUP SA .
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz  de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
     VIII. Documentele contractului, se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
     a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
     b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

    XI. Dispoziţii finale
    1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    2.Comercializarea pachetelor de servicii turitice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Oordonantei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice aprobata cu modificari si completari prin Legea 631/2001 cu modificarile ulterioare.
    3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi daca documentul conţine informaţiile prevăzute de art 10 alin. (2) Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

             Agentia,                                 Turist,
     TRAVEL TOURISM                         NUME 
                                    PRENUME
    REPREZENTANT,
      MIHAI BUMBU                            SEMNATURA